Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

The 7 Deadly Sins of Performance Measurement and How to Avoid Them

This is drawn from the work of Michael J. Hammer, the famous Management Guru, – The Seven Deadly Sins of Performance Management and How To Avoid Them in the MIT … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 23, 2010 · Bình luận về bài viết này

6 Questions to Help You Build Trust on Your Team

This post is part of our Frontline Leadership series, looking at what business leaders can learn from today’s military.

Tháng Tám 21, 2010 · Bình luận về bài viết này

Định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thế kỷ 21

Thách thức lớn nhất đối với quản lý trong thế kỷ 21 không phải là vấn đề tài chính hay công nghệ mà là vấn đề phát triển nguồn nhân … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 21, 2010 · Bình luận về bài viết này