Mr. Nhâm's Blog

Chiến lược -Lãnh đạo – Hệ thống quản lý doanh nghiệp (BSC)

Đặc điểm của các nhà lãnh đạo thay đổi hiệu quả

Kết quả khảo sát 2.000 nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu của McKinsey đã chỉ ra lãnh đạo doanh nghiệp có năng lực quản lý thay đổi thành công … Tiếp tục đọc

Tháng Tám 8, 2015 · Bình luận về bài viết này